REGULAMIN

logo 1

I I I  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  INSTRUMENTÓW

DĘTYCH  KLARNET SAKSOFON

11  –  14  maja  2016 roku

 

Organizatorzy:

Zespół  Szkół  Muzycznych   w  Sosnowcu

–  Sekcja  Instrumentów  Dętych, Perkusji i Akordeonu

Współorganizator:

Centrum Edukacji Artystycznej

Urząd Miasta  – Sosnowiec

 

                                     Regulamin  Konkursu

 

 1. III Konkurs   Instrumentów   Dętych   Drewnianych  jest  ogólnopolską  imprezą  dla  uczniów   szkół  muzycznych  I i II  stopnia. Znajduję  się  w  Kalendarzu  imprez  szkolnictwa  artystycznego

Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego

 1. Przesłuchania konkursowe  odbędą  się  w  nowo  wybudowanej  Sali  Koncertowej  przy

Zespole  Szkół  Muzycznych   w  Sosnowcu  na  ul Wawel 2,  41 -200 Sosnowiec

 1. Cele  konkursu :
 • promowanie umiejętności artystycznych uczniów oraz gry na instrumentach dętych
 • wyłonienie wybitnie uzdolnionej młodzieży
 • wymiana poglądów i doświadczeń między pedagogami – doskonalenie nauczycieli
 • nawiązanie współpracy między szkołami
 1. Przesłuchania konkursowe  odbędą  się  w  następujących  grupach :

Uczniowie  szkół  muzycznych  I st.

       Grupa  I         klasy :  I – III  cyklu  sześcioletniego  oraz  I – II  cyklu  czteroletniego

       Grupa  II         klasy :  IV – VI  cyklu sześcioletniego  oraz  III – IV cyklu  czteroletniego

                  Uczniowie  szkół  muzycznych  II st.

        Grupa  III      klasy :  I – III

Grupa  IV      klasy :  IV – VI

 1. Konkurs jest  jednoetapowy. Przesłuchania  konkursowe  odbędą  się  w  formie  występu  publicznego.
 2. Każdy uczestnik  ma do wykonania  dowolny  program  z  akompaniamentem lub solo (dopuszczalne wykonanie programu z nut )

Czas trwania prezentacji  nie  może  przekraczać  odpowiednio :

Grupa  I  –  5  minut,   Grupa  II  – 8  minut ,  Grupa  III – 12  minut ,  Grupa  IV – 15  minut.

 1. Jury może przerwać prezentację programu jeśli uczestnik przekroczy wyznaczony czas.
 2. Uczestników oceniać będzie Jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów, powołane przez Dyrektora CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE.

Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.

 1. Jury  zdecyduje  o  przyznaniu  nagród  i  wyróżnień. Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania sobie  miejsc ex  aequo.
 2. Uczestnicy występują  z  własnymi akompaniatorami
 3. Koszty przejazdu, noclegu  i  wyżywienia  pokrywają  szkoły lub uczestnicy.
 4. Kryteria ocen :
 • dobór  programu
 • strona  techniczna ( intonacja, artykulacja, technika  gry  )
 • walory  interpretacyjne
 • autoprezentacja  na  scenie
 1.  Dla najlepszych  uczestników  przyznane  zostaną dyplomy laureatów, nagrody  i  wyróżnienia. Wszyscy  uczestnicy  otrzymają  dyplomy uczestnictwa.

Po  ogłoszeniu  werdyktu  Jury  odbędzie  się   koncert   Laureatów. Wybrani przez Jury Laureaci mają obowiązek uczestniczenia w Koncertach Laureatów.

 1. Przewidziana jest nagroda specjalna Grand Prix ufundowana przez Głównego Sponsora Festiwalu dla laureata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w przesłuchaniach konkursowych. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Jury.
 2. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne i niezaskarżalne. Punktacja zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu Konkursu.
 3. We wszystkich sprawach  nie  należących  do  kompetencji  Jury  decyzje  podejmuje  Dyrektor  Decyzje  są  ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do: filmowania, rejestrowania, nagrywania na płyty, rozpowszechniania przez wszelkie media wystąpień uczestników w trakcie Konkursu i koncertów laureatów.
 5. Zgłaszając się do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku uczestników i pianistów-akompaniatorów na potrzeby organizacji Konkursu.
 6. Ustala się  wpisowe  w  wysokości  110 zł,  które  należy  wpłacić  do  dnia  08  kwietnia  2016 r.  na  konto:

 

      Rady  Rodziców ,

Zespołu Szkół Muzycznych,

Wawel 2, 41 – 200 Sosnowiec,

Bank  BPH  O/Sosnowiec  nr  konta :

22 1060 0076 0000 3200 0109 0395

 z  dopiskiem : III Konkurs Instrumentów  Dętych,  imię i nazwisko uczestnika.

 

 1. W przypadku  rezygnacji  wpisowe  nie  podlega  zwrotowi.
 2. Zgłoszenia uczestników  należy  wysyłać  na  załączonym  formularzu ( wraz  z  kopią  dowodu wpłaty wpisowego ) na karcie zgłoszeniowej,  lub pobrać z strony internetowej konkursu : saksofonsosnowiec.pl  w terminie do  8  kwietnia  2016r.  na  adres :

 

 

Zespół  Szkół  Muzycznych 

Wawel 2 , 41 – 200 Sosnowiec,

Tel. 32/266 37 95,

fax. 32/ 266 37 91 ,

e-mail sekretariat@zsmsosnowiec.pl,

www.zsmsosnowiec.pl

22.  Harmonogram przesłuchań oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu podane zostaną  wyłącznie na stronie internetowej: saksofonsosnowiec.pl

23. Zgłoszenie  do  Konkurs  wiąże się   jednoznaczne  z  akceptacją powyższego  regulaminu.

 

DYREKTOR  KONKURSU   KRYSTIAN  LIPIŃSKI

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

(do pobrania)